Dokuz Eylül Üniversitesi’nin sahip olduğu teknik altyapıyı, çalışma alanlarını, sanayiye yönelik AR-GE yapma potansiyelini sanayiye tanıtmak ve üniversite bünyesindeki mevcut çalışmaların projelendirilerek sanayiye entegre edilmesini sağlamak.
Sanayi kuruluşlarının AR-GE kapasitelerini değerlendirmek, ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik araştırmalar yapabilecek akademisyenlerle eşleştirme yaparak yeni projelerle sanayinin ihtiyaçlarına çözüm bulmak ve bu sayede üniversitenin topluma katma değer yaratabilecek teknolojiler geliştirmesini teşvik etmek,
Her bir projenin kendine özel koşullarını değerlendirerek en uygun işbirliği modelinin belirlemek, İşbirliği anlaşmalarının içeriklerini oluşturmak, fikri mülkiyet, gizlilik gibi maddeler hakkında taraflar arasında uzlaşma sağlamak, yasal ve kurum içi sözleşme süreçlerini yürütmek, ekipler arası koordinasyonu sağlamak,
Sanayi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin birlikte yürüttüğü kontratlı AR-GE projelerinde koordinasyon, sözleşme müzakeresi yönetimi ve Projenin finansal yönetimi için Ulusal ve uluslararası fon mekanizmalarından faydalanabilmesine yönelik proje dosyasının hazırlanması ve sunulması konusunda destek verilmesi

Fikriniz var ve projelendirmeye ihtiyacınız olduğunda
Projenizin finansal yönetimi için fon mekanizmalarına ihtiyaç duyduğunuzda
Akademi/Sanayi desteğine ihtiyacınız var ve işbirliği sağlamak istediğinizde
Akademi/Sanayi ile geliştirdiğiniz işbirliğini DETTO kanalıyla yürütmek istediğinizde

Üniversite Sanayi İşbirliği ekibi, ilk olarak sizinle bir toplantı organize eder ve projenizi tüm detaylarını anlamaya çalışır.
Ulaşmak istediğiniz firmalar ile ilgili önerileriniz de alınarak hedef pazar/ müşteri analizi yapılır.
Üniversite Sanayi İşbirliği ekibi, sizin proje geliştirme ve yönetim ekibiniz olarak firmalarla proje tanıtım toplantıları organize eder ve firmalar ile sizi bir araya getirir.

DEPARK’ a AR-GE ve yazılım projesi yürüten firmalar, akademisyenler ve bulunabilir.

DEPARK sitesinde bulunan ön başvuru formu doldurularak başvuru işlemleri başlatılmaktadır.

DEPARK’ a yapmış olduğunuz ön başvuru formu incelenerek DEPARK Proje Değerlendirme Komisyonuna iletilir ve değerlendirme sonucunda almış olduğunuz puan kapsamında DEPARK yönetim kurulunda değerlendirilir ve DEPARK’ a kabul ya da red cevabınız oluşur. Daha sonra  başvuru yapan firmalara sonuçlar iletilir.

Başvuruların değerlendirilmesi formların tesliminden itibaren minimum 4-5 haftalık bir süreçtir. Bu süre içinde tüm süreç tamamlanarak DEPARK Yönetim Kurulu kararı firmalara bildirilir

DEPARK’ ta bulunan Ar-Ge ofisleri: Ana Binalarımızda 37 TL/m2 aylık kira bedeli ve 13 TL/m2 aylık işletme gideri ile; Prefabrik binalarımızda ise 32 TL/m2 aylık kira bedeli ve 13 TL/m2 aylık işletme gideri ile kiralanmaktadır. İşletme giderleri bakım, onarım, genel temizlik, güvenlik, su vb. gibi hizmetleri kapsar. Akademisyenlerimize kira bedelinde %20 indirim uygulanmakta olup, Teknogirişim ya da 1512 TÜBİTAK proje desteği ile şirketini kuran girişimcilerimize de kira indirimi uygulanmaktadır.

DESAL sitemizi ziyaret edebilir ve Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi’ne (DETTO) başvurabilirsiniz.

Kira kontratının süresi proje için makul süre 1 yıl, gerekli görüldüğü takdirde ya da yeni proje verilmesi durumunda süre uzatılabilir.

DETTO’ ya başvurmaları gerekmektedir.

DEPARK iletişim ofisine başvurmaları gerekmektedir.

Kira kontratını imzalamaları ve gerekli evrakları teslim etmeleri ve ofis teslim alımını yapmaları gerekmektedir.

Araştırma ve deneysel geliştirme (AR-GE); insan, kültür, toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. AR-GE teriminin kapsadığı üç temel faaliyet;

-- Temel Araştırma: Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır.

-- Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi elde etme amacıyla üstlenilen özgün bir araştırmadır. Bununla birlikte, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir.

-- Deneysel Geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmalardır.

(www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/…/frascati_tr.pdf‎ sayfasından alınmıştır.)

AR-GE Projelerinden Beklenen Hedefler

-- Yeni ürün geliştirilmesi

-- Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi

-- Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi

-- Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi


Ürün Yeniliği Sınıflandırması

-- Dünya İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi

-- Ülke İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi

-- Firma İçin Yeni Bir Ürün Platformu Geliştirilmesi

-- Firma İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi

-- Firmada Mevcut Bir Ürünün Yeni Modellerinin Geliştirilmesi

(www.tubitak.gov.tr/tubitak_content…/Teydeb_Tanitim_Sunumu.pdf‎ -sayfasından alınmıştır.)

Teknoparklar, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezleridir.

İngiltere Teknoparklar Birliği (UKSPA) tanımlamasına göre teknopark:
- Bir üniversite ya da yüksek öğrenim kurumu ya da bir araştırma merkezi ile resmi ilişkiler kurmuş,
- İçinde, teknoloji kökenli firma ve işletmelerin oluşmasını özendirecek ve büyüyüp gelişmelerine destek verecek biçimde tasarımlanmış,
- Yönetiminin, ilgili firmalara teknoloji ve işletmecilik becerilerinin transferi konusunda etkin uğraş verdiği bir girişimdir.

Teknoparkların temel hedefleri arasında üniversite ve araştırma merkezlerindeki akademik bilgi ve araştırma potansiyelinin teknolojik ürünlere dönüştürülüp ticarileştirilmesi ve teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak, teknoloji odaklı firmaların oluşmasını ve gelişmesini teşvik etmek, firmalar ve kurumlar arası sinerji ve işbirliği fırsatlarını arttırmak, nitelikli kişilere iş ve girişimcilik imkanları yaratarak beyin göçünü önlemek sayılabilir. Bu bağlamda teknoparklar bölgesel ve ekonomik kalkınmada önemli rol oynamaktadır.

(http://www.tgbd.org.tr/tr/teknopark-tanimi-16.html sayfasından alınmıştır.)

Uluslararası Bilim Parkları Birliği (International Associatinon of Science Parks -IASP) teknoparkı; “temel amacı, rekabet gücünü ve yenilik kültürünü geliştirmek suretiyle üyelerine değer artışı sağlamak olan, profesyonel yönetici tarafından yönetilen örgüt” olarak tanımlamaktadır (www.iasp.ws,11.09.2008).
Teknoparklar, bir üniversite veya araştırma kurumunda ve/veya öncülüğünde üretilen bilginin ticarileşmesine imkân sağlamak ve böylece katma değeri yüksek ürünler elde etmek suretiyle bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlamayı amaç edinen; AR-GE ve inovasyon temelli firmaları bünyesinde barındıran, yönetici veya işletici bir şirket tarafından yönetilen ve mevzuatında öngörülen bir takım destek mekanizmalarına sahip ortamlardır.
(www.tccb.gov.tr/ddk/ddk26.pdf‎ sayfasından alınmıştır.)4691 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi uyarınca;
Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanmak İçin Gerekli Şartlar:
- Bu kanunda tanımlanan teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterilmesi,
- Kazancın münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlardan olması,
- Bölge içi ve bölge dışı faaliyetlerden elde edilen kazanç ayırımının yapılması
-Ürünlerin Seri Üretime Tabi Tutularak Pazarlanması

Teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve AR-GE faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilecektir.
Bölgede çalışan AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.
İstisna, ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştırmaya başladıkları, tarihte başlar.
Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.
4691 Sayılı Kanunun geçici ikinci maddesiyle teknoloji geliştirme bölgesinde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar damga vergisinden istisna edilmiştir.
KDVK/Geçici MD. 20
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde (31.12.2023 tarihine kadar) münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.
Teknoloji geliştirme bölgesinde üretilse dahi, bunlar dışındaki teslim ve hizmetler istisna kapsamına girmemektedir. Dolayısıyla, oyun programları, network uygulamaları gibi yazılımlar istisna kapsamında değildir.

SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ
5746 Sayılı Kanun Md. 3/3
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici ikinci Maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin;
AR-GE faaliyeti kapsamındaki çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) mevzuatı gereği öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulundan alacakları izin ile yapmakta oldukları/yapacakları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla, DEPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir veya kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler.

DEPARK, öğretim elemanlarının yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri için özel teşvik modelleri geliştirmektedir.

Bu çerçevede DEPARK bünyesinde kurulmuş Kuluçka Merkezi, öğretim elemanları tarafından yeni AR-GE şirketlerinin kurulmasını ve kurulan şirketlerin özellikle ilk girişimcilik yıllarında ihtiyaç duydukları desteklere odaklanan bir merkezdir. Kira ücretleri ve birçok ortak giderin paylaşılması yönüyle burada öğretim üyeleri tarafından kurulan yeni şirketlere ‘kuluçka hizmetleri’ verilmektedir.

DEPARK 'ı diğer teknoparklardan ayıran özelliklerden biri ise, 1512 ya da teknogirişim desteği almış akademisyenlerimizden ücret alınmamasıdır. Ayrıca şirket kuran akademisyenlere %20 kira indirimi uygulanmaktadır. İndirimlerimiz üniversite farkı gözetmeksizin tüm öğretim elemanlarına uygulanmaktadır.Ayrıca DEPARK sizleri bilimsel çalışmalarınızı ticarileştirerek ekonomik ve sosyal fayda üretirken girişimci ruhunuzu harekete geçirmeye davet etmektedir. Tüm bu süreçlerde uzman ekibimiz sorularınızı bekliyor.DEPARK öğrencilere, kuram ile uygulamayı bir arada sunan uluslararası bir ortam sağlamaktadır. DEPARK öğrenciler için bünyesinde bulunan yerli ve yabancı her şirket, kampüslerinin içine kadar taşınmış birer staj yapma veya çalışma imkânı sağlayan ortam fırsatlarıdır. Öncelikle mühendislik alanlarında eğitim alan öğrencilerin mezuniyet için ihtiyaç duyduğu sektörel deneyim kazanma imkanı DEPARK şirketlerinde yapılan stajlar ve yarı/tam zamanlı iş imkânları ile elde edilebilmektedir. Ne Nerede Kiminle sekmesi altında güncel olarak ulaşabileceğiniz etkinlik takvimi ile DEPARK , DETTO ve DEGA bünyesinde düzenlenen seminer, eğitim ve konferanslara katılma imkânı bulunmaktadır. DEPARK öğrencilere bilgilendirme ve staj imkanlarının yanı sıra kendi şirketlerini kurmak üzere kuluçka merkezimizde yer alma imkanı da vermektedir. Bu Merkez’e başvuran öğrencilerden başvuru ücreti alınmamaktadır. Ayrıca DEPARK , İdeaLab uygulamasıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe kampüsünde fikir ve projelerin önkuluçka niteliğinde çalışılabilmesine imkan sağlanmaktadır..