Uluslararası Bilim Parkları Birliği (IASP)’nin tanımına göre, Teknopark;

Bir veya birden fazla üniversite veya diğer yüksek öğretim kurumu ve araştırma merkezleri ile resmi veya faaliyet bazında ilişkili, Bünyesinde bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi firmalarının kurulup gelişmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış, İçinde yer alan kiracı firmalara, teknoloji transferi ve iş idaresi konularında destek sağlayacak bir yönetim fonksiyonuna sahip, teşvik ve mülkiyete dayalı bir teşebbüstür.

TGBD tanımı ile Teknoparklar; Üniversiteler/araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş geliştirme ekosistemleridir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası

4691 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi uyarınca;
Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
 

Ücretlerde Gelir Vergisi İstisnası

Bölgede çalışan AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.
İstisna, ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştırmaya başladıkları, tarihte başlar.
Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.

Ücretlerde Damga Vergisi İstisnası

4691 Sayılı Kanunun geçici ikinci maddesiyle teknoloji geliştirme bölgesinde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar damga vergisinden istisna edilmiştir.


Katma Değer Vergisi İstisnası

KDVK/Geçici MD. 20
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde (31.12.2023 tarihine kadar) münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.


SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ 

5746 Sayılı Kanun Md. 3/3
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici ikinci Maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin;
AR-GE faaliyeti kapsamındaki çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi,

  • Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin bulunması veya geliştirilmesi
  • Yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesine yönelik olarak yeni yöntemler geliştirilmesi veya yeni teknikler üretilmesi,
  • Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart ve performansını yükseltici yeni tekniklerin teknolojilerin bulunması,
  • Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri,
  • Bir faaliyetin Ar-Ge faaliyeti olarak nitelendirilebilmesi için, yukarıda yer alan amaçlardan en az birine yönelik olması gerekmektedir.

Pazar araştırması ya da satış promosyonu, kalite kontrol, petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, biçimsel değişiklikler (şekil, renk, dekorasyon vb gibi estetik ve görsel değişikler), bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler (rutin veri toplama, rutin analiz için kullanılan program, yazılım vs, üretilen prototiplerin rutin ayarlamaları), ilk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, proje sonucunda geliştirilen fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar, numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp test amaçlı dağıtılması ve tüketici testleri.

Ar-Ge merkezlerini teknopark ekosistemine taşımayı isteyen firmalar, teknoloji tabanlı projelerini ticarileştirmeyi hedefleyen girişimciler DEPARK’a başvurabilirler.

DEPARK sitesinde bulunan ön başvuru formu doldurularak başvuru işlemleri başlatılmaktadır.

https://argeportal.deu.edu.tr/onbasvuruformu

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) mevzuatı gereği öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulundan alacakları izin ile yapmakta oldukları/yapacakları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla, DEPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir veya kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler.
DEPARK, öğretim elemanlarının yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri için özel teşvik modelleri geliştirmektedir.
Bu çerçevede DEPARK bünyesinde kurulmuş Kuluçka Merkezi, öğretim elemanları tarafından yeni AR-GE şirketlerinin kurulmasını ve kurulan şirketlerin özellikle ilk girişimcilik yıllarında ihtiyaç duydukları desteklere odaklanan bir merkezdir. Kira ücretleri ve birçok ortak giderin paylaşılması yönüyle burada öğretim üyeleri tarafından kurulan yeni şirketlere ‘kuluçka hizmetleri’ verilmektedir.
 

Öğrencilere Dair
DEPARK öğrencilere, kuram ile uygulamayı bir arada sunan uluslararası bir ortam sağlamaktadır. DEPARK öğrenciler için bünyesinde bulunan yerli ve yabancı her şirket, kampüslerinin içine kadar taşınmış birer staj yapma veya çalışma imkânı sağlayan ortam fırsatlarıdır. Öncelikle mühendislik alanlarında eğitim alan öğrencilerin mezuniyet için ihtiyaç duyduğu sektörel deneyim kazanma imkanı DEPARK şirketlerinde yapılan stajlar ve yarı/tam zamanlı iş imkânları ile elde edilebilmektedir. Ne Nerede Kiminle sekmesi altında güncel olarak ulaşabileceğiniz etkinlik takvimi ile DEPARK , DETTO ve BAMBU bünyesinde düzenlenen seminer, eğitim ve konferanslara katılma imkânı bulunmaktadır. DEPARK öğrencilere bilgilendirme ve staj imkanlarının yanı sıra kendi şirketlerini kurmak üzere kuluçka merkezimizde yer alma imkanı da vermektedir. Bu Merkez’e başvuran öğrencilerden başvuru ücreti alınmamaktadır.

 Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi DETTO uzmanlarınca sunulan, tanıtım, proje destek,hizmetleri, üniversite sanayi işbirliği hizmetleri, fikri ve sınai mülkiyet hakları hizmetleri ile girişimcilik alanında tüm hizmetlerden yararlanabilmektedirler.

https://dokuzeylultto.com/

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin sahip olduğu teknik altyapıyı, çalışma alanlarını, sanayiye yönelik Ar-Ge yapma potansiyelini sanayiye tanıtmak ve üniversite bünyesindeki mevcut çalışmaların projelendirilerek sanayiye entegre edilmesini sağlamak.
Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge kapasitelerini değerlendirmek, ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik araştırmalar yapabilecek akademisyenlerle eşleştirme yaparak yeni projelerle sanayinin ihtiyaçlarına çözüm bulmak ve bu sayede üniversitenin topluma katma değer yaratabilecek teknolojiler geliştirmesini teşvik etmek,
Her bir projenin kendine özel koşullarını değerlendirerek en uygun işbirliği modelinin belirlemek, İşbirliği anlaşmalarının içeriklerini oluşturmak, fikri mülkiyet, gizlilik gibi maddeler hakkında taraflar arasında uzlaşma sağlamak, yasal ve kurum içi sözleşme süreçlerini yürütmek, ekipler arası koordinasyonu sağlamak,
Sanayi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin birlikte yürüttüğü kontratlı Ar-Ge projelerinde koordinasyon, sözleşme müzakeresi yönetimi ve Projenin finansal yönetimi için Ulusal ve uluslararası fon mekanizmalarından faydalanabilmesine yönelik proje dosyasının hazırlanması ve sunulması konusunda destek verilmesi.

Fikriniz var ve projelendirmeye ihtiyacınız olduğunda,
Projenizin finansal yönetimi için fon mekanizmalarına ihtiyaç duyduğunuzda,
Akademi/Sanayi desteğine ihtiyacınız var ve işbirliği sağlamak istediğinizde,
Akademi/Sanayi ile geliştirdiğiniz işbirliğini DETTO kanalıyla yürütmek istediğinizde hizmet alabilirsiniz.

Üniversite Sanayi İşbirliği ekibi, ilk olarak sizinle bir toplantı organize eder ve projenizi tüm detaylarını anlamaya çalışır.
Ulaşmak istediğiniz firmalar ile ilgili önerileriniz de alınarak hedef pazar/ müşteri analizi yapılır.
Üniversite Sanayi İşbirliği ekibi, sizin proje geliştirme ve yönetim ekibiniz olarak firmalarla proje tanıtım toplantıları organize eder ve firmalar ile sizi bir araya getirir.© Copyright 2019. All Right Reserved By DEPARK

Bu web sayfası çerezler ve Google Analytics web analiz aracını kullanıyor. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bunu kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik politikamızla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.