Uluslararası Bilim Parkları Birliği (IASP)’nin tanımına göre, Teknopark;

Bir veya birden fazla üniversite veya diğer yüksek öğretim kurumu ve araştırma merkezleri ile resmi veya faaliyet bazında ilişkili, Bünyesinde bilgiye ve ileri teknolojilere dayalı sanayi firmalarının kurulup gelişmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış, İçinde yer alan kiracı firmalara, teknoloji transferi ve iş idaresi konularında destek sağlayacak bir yönetim fonksiyonuna sahip, teşvik ve mülkiyete dayalı bir teşebbüstür.

TGBD tanımı ile Teknoparklar; Üniversiteler/araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş geliştirme ekosistemleridir.

Teknoparklar Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alır ve teknoparklar için 4691 numaralı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu(Kanun No:4691) uygulanır.

Teknoloji ve yenilik üretiminin temel ögelerinden olan araştırmacı nitelik sahibi insan gücü, bilgi birikimi, sürdürülebilir finansal kaynak, programlı bir şekilde Ar-Ge ve inovasyon çalışması yapmak amacı ile dünyada birçok yöntem-birliktelik denenmiştir. Bunlardan en verimlisi, Üniversite-Araştırma kurumları ve Sanayi arasındaki diyalogla oluşmuş birlikteliktir.

Teknoparkların ortak amacı;

Bilim ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan gücünden yeni girişimciler yaratarak, üniversiteler ve Ar-Ge kuruluşlarında birikmiş bilginin nitelikli girişimcilerin kurduğu teknoloji odaklı firmalar aracılığıyla fikirlerin yeni ürünlere ve ekonomik değere dönüşümünü sağlamaktır.

4691 sayılı kanunda tanımlandığı şekli ile teknoloji geliştirme bölgesi; Teknoloji geliştirme bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti ifade etmektedir.

6676 sayılı kanunda bu kavramlar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

Tasarım faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü,

Tasarım merkezi: Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az on tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimleri,

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

4691 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi uyarınca;
Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanmak İçin Gerekli Şartlar:
- Bu kanunda tanımlanan teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterilmesi,
- Kazancın münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlardan olması,
- Bölge içi ve bölge dışı faaliyetlerden elde edilen kazanç ayırımının yapılması
-Ürünlerin Seri Üretime Tabi Tutularak Pazarlanması

Teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve AR-GE faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilecektir.


ÜCRETLERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI

Bölgede çalışan AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.
İstisna, ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştırmaya başladıkları, tarihte başlar.
Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.


ÜCRETLERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

4691 Sayılı Kanunun geçici ikinci maddesiyle teknoloji geliştirme bölgesinde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar damga vergisinden istisna edilmiştir.


KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

KDVK/Geçici MD. 20
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde (31.12.2023 tarihine kadar) münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.
Teknoloji geliştirme bölgesinde üretilse dahi, bunlar dışındaki teslim ve hizmetler istisna kapsamına girmemektedir. Dolayısıyla, oyun programları, network uygulamaları gibi yazılımlar istisna kapsamında değildir.

SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ
5746 Sayılı Kanun Md. 3/3
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici ikinci Maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin;
AR-GE faaliyeti kapsamındaki çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Araştırma ve deneysel geliştirme (AR-GE); insan, kültür, toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. AR-GE teriminin kapsadığı üç temel faaliyet;

-- Temel Araştırma: Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır.

-- Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi elde etme amacıyla üstlenilen özgün bir araştırmadır. Bununla birlikte, öncelikle belirli bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir.

-- Deneysel Geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmalardır.

(www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/…/frascati_tr.pdf‎ sayfasından alınmıştır.)

AR-GE Projelerinden Beklenen Hedefler

-- Yeni ürün geliştirilmesi

-- Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi

-- Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi

-- Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi


Ürün Yeniliği Sınıflandırması

-- Dünya İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi

-- Ülke İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi

-- Firma İçin Yeni Bir Ürün Platformu Geliştirilmesi

-- Firma İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi

-- Firmada Mevcut Bir Ürünün Yeni Modellerinin Geliştirilmesi

(www.tubitak.gov.tr/tubitak_content…/Teydeb_Tanitim_Sunumu.pdf‎ -sayfasından alınmıştır.)

Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi,

  • Yeni üretim yöntem, süreç ve işlemlerinin bulunması veya geliştirilmesi
  • Yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesine yönelik olarak yeni yöntemler geliştirilmesi veya yeni teknikler üretilmesi,
  • Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart ve performansını yükseltici yeni tekniklerin teknolojilerin bulunması,
  • Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri,
  • Bir faaliyetin AR-GE faaliyeti olarak nitelendirilebilmesi için, yukarıda yer alan amaçlardan en az birine yönelik olması gerekmektedir.

Pazar araştırması ya da satış promosyonu, kalite kontrol, petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, biçimsel değişiklikler (şekil, renk, dekorasyon vb gibi estetik ve görsel değişikler), bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler (rutin veri toplama, rutin analiz için kullanılan program, yazılım vs, üretilen prototiplerin rutin ayarlamaları), ilk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, proje sonucunda geliştirilen fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar, numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp test amaçlı dağıtılması ve tüketici testleri.

AR-GE faaliyeti esas itibariyle denemelerin son bulduğu, ilk üretim yapıldığı aşamada sona erer. AR-GE projesi neticesinde elde edilen ürünün pazarlanabilir aşamaya geldiği andan itibaren AR-GE projesi bitmiş sayılır. Tamamlanan bir proje sonucunda elde edilen ürünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar, yeni AR-GE projesi olarak değerlendirilir. Nihai ürünün oluşturulması aşamasında elde edilen ürünlerin kullanılabilirliğini ölçmek ve gerektiğinde değişiklik yapılmak üzere işletme içinde veya dışında test edilmesi amacıyla yapılan harcamalar AR-GE faaliyeti kapsamındadır. Ticari üretim planlaması ve seri üretime ilişkin harcamalarla, ürünün tanıtılması amacıyla üretilip dağıtılan numuneler için yapılan harcamalar AR-GE faaliyeti kapsamı dışındadır. Şekil ve estetiğe yönelik değişiklikler AR-GE faaliyeti kapsamı dışındadır.

Ar-Ge merkezlerini teknopark ekosistemine taşımayı isteyen firmalar, teknoloji tabanlı projelerini ticarileştirmeyi hedefleyen girişimciler DEPARK’a başvurabilirler.

DEPARK sitesinde bulunan ön başvuru formu doldurularak başvuru işlemleri başlatılmaktadır.

DEPARK’ a yapmış olduğunuz ön başvuru formu incelenerek DEPARK Proje Değerlendirme Komisyonuna iletilir ve değerlendirme sonucunda almış olduğunuz puan kapsamında DEPARK yönetim kurulunda değerlendirilir ve DEPARK’ a kabul ya da red cevabınız oluşur. Daha sonra  başvuru yapan firmalara sonuçlar iletilir.

Başvuruların değerlendirilmesi formların tesliminden itibaren minimum 4-5 haftalık bir süreçtir. Bu süre içinde tüm süreç tamamlanarak DEPARK Yönetim Kurulu kararı firmalara bildirilir

Gerekli revizelerin yapılması halinde tekrar başvurabilirler.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) mevzuatı gereği öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulundan alacakları izin ile yapmakta oldukları/yapacakları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla, DEPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir veya kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler.

DEPARK, öğretim elemanlarının yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri için özel teşvik modelleri geliştirmektedir.

Bu çerçevede DEPARK bünyesinde kurulmuş Kuluçka Merkezi, öğretim elemanları tarafından yeni AR-GE şirketlerinin kurulmasını ve kurulan şirketlerin özellikle ilk girişimcilik yıllarında ihtiyaç duydukları desteklere odaklanan bir merkezdir. Kira ücretleri ve birçok ortak giderin paylaşılması yönüyle burada öğretim üyeleri tarafından kurulan yeni şirketlere ‘kuluçka hizmetleri’ verilmektedir.

DEPARK 'ı diğer teknoparklardan ayıran özelliklerden biri ise, 1512 ya da teknogirişim desteği almış akademisyenlerimizden ücret alınmamasıdır. Ayrıca şirket kuran akademisyenlere %20 kira indirimi uygulanmaktadır. İndirimlerimiz üniversite farkı gözetmeksizin tüm öğretim elemanlarına uygulanmaktadır.Ayrıca DEPARK sizleri bilimsel çalışmalarınızı ticarileştirerek ekonomik ve sosyal fayda üretirken girişimci ruhunuzu harekete geçirmeye davet etmektedir. Tüm bu süreçlerde uzman ekibimiz sorularınızı bekliyor.DEPARK öğrencilere, kuram ile uygulamayı bir arada sunan uluslararası bir ortam sağlamaktadır. DEPARK öğrenciler için bünyesinde bulunan yerli ve yabancı her şirket, kampüslerinin içine kadar taşınmış birer staj yapma veya çalışma imkânı sağlayan ortam fırsatlarıdır. Öncelikle mühendislik alanlarında eğitim alan öğrencilerin mezuniyet için ihtiyaç duyduğu sektörel deneyim kazanma imkanı DEPARK şirketlerinde yapılan stajlar ve yarı/tam zamanlı iş imkânları ile elde edilebilmektedir. Ne Nerede Kiminle sekmesi altında güncel olarak ulaşabileceğiniz etkinlik takvimi ile DEPARK , DETTO ve DEGA bünyesinde düzenlenen seminer, eğitim ve konferanslara katılma imkânı bulunmaktadır. DEPARK öğrencilere bilgilendirme ve staj imkanlarının yanı sıra kendi şirketlerini kurmak üzere kuluçka merkezimizde yer alma imkanı da vermektedir. Bu Merkez’e başvuran öğrencilerden başvuru ücreti alınmamaktadır. Ayrıca DEPARK , İdeaLab uygulamasıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe kampüsünde fikir ve projelerin önkuluçka niteliğinde çalışılabilmesine imkan sağlanmaktadır..

DEPARK’ ta bulunan Ar-Ge ofisleri: Ana Binalarımızda 55 TL/m2 aylık kira bedeli ve 19 TL/m2 aylık işletme gideri ile kiralanmaktadır. İşletme giderleri bakım, onarım, genel temizlik, güvenlik, su vb. gibi hizmetleri kapsar. Kuluçka firmalarımız %50, Akademisyenlerimize kira bedelinde %20 indirim uygulanmakta olup, Teknogirişim ya da 1512 TÜBİTAK proje desteği ile şirketini kuran girişimcilerimize de kira indirimi uygulanmaktadır. Kira bedelleri her senenin Nisan ayından geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu kararları uyarınca artırılmaktadır.

Kira kontratının süresi proje için makul süre 1 yıl, gerekli görüldüğü takdirde ya da yeni proje verilmesi durumunda süre uzatılabilir.

DEPARK’ın Tınaztepe ve Balçova’da bulunan iki teknopark alanından tercihinizi yaparak www.depark.com adresinde yer alan iletişim numaralarından randevu alabilirsiniz.

DESAL sitemizi ziyaret edebilir ve Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi’ne (DETTO) başvurabilirsiniz.

Bölgede 6224 Sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge personeli, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar çalıştırılabilir.

Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Ar-Ge personeli dışında diğer personele yapılan ücret ve ödemeler bu istisna dışındadır.

Ar-Ge personelinin sadece bölge içindeki çalışma süresine tekabül eden ücret kısmı vergiden istisnadır. Bölge dışında çalışılan süreye ait hak kazanılan ücret ve bölgede geliştirilen projenin pazarlanması amacı ile bölge dışında çalışılan sürelerin istisna kapsamına dahil edilmesi mümkün değildir.

DEPARK Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi DETTO uzmanlarınca sunulan, tanıtım, proje geliştirme hizmetleri, üniversite sanayi işbirliği hizmetleri, fikri ve sınai mülkiyet haklarına dair hizmetleri ile girişimcilik ve ticarileşme alanında tüm hizmetlerden yararlanabilmektedirler.

Mükelleflerin bölgede faaliyete geçmeden önce başlayıp, bölgede faaliyete geçtikten sonra devam ettirdikleri yazılım ve Ar-Ge'ye dayalı projelerden sağladıkları kazancın ancak, projenin bölgede gerçekleştirilen kısmına ilişkin kazanç kısmı istisnadan yararlanacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin sahip olduğu teknik altyapıyı, çalışma alanlarını, sanayiye yönelik AR-GE yapma potansiyelini sanayiye tanıtmak ve üniversite bünyesindeki mevcut çalışmaların projelendirilerek sanayiye entegre edilmesini sağlamak.
Sanayi kuruluşlarının AR-GE kapasitelerini değerlendirmek, ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik araştırmalar yapabilecek akademisyenlerle eşleştirme yaparak yeni projelerle sanayinin ihtiyaçlarına çözüm bulmak ve bu sayede üniversitenin topluma katma değer yaratabilecek teknolojiler geliştirmesini teşvik etmek,
Her bir projenin kendine özel koşullarını değerlendirerek en uygun işbirliği modelinin belirlemek, İşbirliği anlaşmalarının içeriklerini oluşturmak, fikri mülkiyet, gizlilik gibi maddeler hakkında taraflar arasında uzlaşma sağlamak, yasal ve kurum içi sözleşme süreçlerini yürütmek, ekipler arası koordinasyonu sağlamak,
Sanayi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin birlikte yürüttüğü kontratlı AR-GE projelerinde koordinasyon, sözleşme müzakeresi yönetimi ve Projenin finansal yönetimi için Ulusal ve uluslararası fon mekanizmalarından faydalanabilmesine yönelik proje dosyasının hazırlanması ve sunulması konusunda destek verilmesi

Fikriniz var ve projelendirmeye ihtiyacınız olduğunda
Projenizin finansal yönetimi için fon mekanizmalarına ihtiyaç duyduğunuzda
Akademi/Sanayi desteğine ihtiyacınız var ve işbirliği sağlamak istediğinizde
Akademi/Sanayi ile geliştirdiğiniz işbirliğini DETTO kanalıyla yürütmek istediğinizde

Üniversite Sanayi İşbirliği ekibi, ilk olarak sizinle bir toplantı organize eder ve projenizi tüm detaylarını anlamaya çalışır.
Ulaşmak istediğiniz firmalar ile ilgili önerileriniz de alınarak hedef pazar/ müşteri analizi yapılır.
Üniversite Sanayi İşbirliği ekibi, sizin proje geliştirme ve yönetim ekibiniz olarak firmalarla proje tanıtım toplantıları organize eder ve firmalar ile sizi bir araya getirir.© Copyright 2019. All Right Reserved By DEPARK