Tıbbi Cihaz Sanayi çok hızla gelişmektedir ve gelinen noktada olağan üstü geniş çeşitlilikte ürünü içermektedir. Bandaj ve şırınga gibi geleneksel ürünlerden; biyo-iletişim, nanoteknoloji, tasarlanmış/işlenmiş hücre gibi çok gelişmiş sofistike ürünlere kadar yüz binlerce ürünü kapsamaktadır. Tıbbi Cihaz sanayi Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin başlıca tetikleyici sektörü; inovasyonun büyük aktörüdür.

Dünya tıbbi cihaz sektör pazarı 2012 yılında 307,7 milyar ABD Dolarıdır. 2005-2010 yılları arasındaki yıllık bileşik büyüme oranının %7,5 ve 2007-2011 yılları arasında %7,9 olması tıbbi cihaz pazarının son derece geniş, dinamik ve rekabetçi bir Pazar olduğunu göstermektedir.

2011 yılı verilerine göre, Türkiye yaklaşık 1,96 milyar ABD Doları olan pazarı ile dünya sıralamasında 19. ülkedir. İthalatın pazar gereksinimlerini karşılama oranının %85’dir. Tıbbi cihazlar kapsamındaki ürünlerin neredeyse tamamının ithalat yoluyla karşılanması demek olan bu durum Türkiye’deki tıbbi cihazların üretiminin halen istenen düzeyde olmadığının göstergesidir. Sektör teknolojik olarak önemli ölçüde dışa bağımlıdır. Genelde konvansiyonel cihazlar üretilmekte olup ileri teknoloji ve bilgi gerektiren katma değeri yüksek ürünler ithal edilmektedir. Türkiye’de tıbbi cihazlar kapsamındaki ürünleri üreten yerli firmalar vardır. Ancak bunların birçoğu yabancı büyük firmalarla rekabet edebilecek durumda değildir. Yerli tedarikçiler düşük teknoloji ürünlerinin imalatına odaklanmış durumdadırlar.

Tıbbi cihaz alanında Sektörel kümeleşmeler; İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun ve Konya’da oluşmaktadır.

TİTUBB Kayıtlı Tıbbi Cihaz Firmaları

Kayıtlı tıbbi cihaz üretici firma sayısı 1548
Kayıtlı tıbbi cihaz ithalatçı cihaz firma sayısı 2100
Kayıtlı tıbbi cihaz bayi sayısı 9316
Kaynak: Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 2012

Türkiye Tıbbi Cihazlar Sanayinde yaratılan katma değer, şekilde görüldüğü gibi son derece düşüktür. Bunun en önemli gerekçesi mevcut firmaların Ar-Ge’ ye dayalı inovasyon altyapılarının olmamasıdır.

Ülkelere Göre Dünya Tıbbi Cihaz Sanayi Sektöründe Yaratılan Katma Değer -2010 ( %)


Kaynak: Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, 2013


Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sanayinde Pazar Büyüklüğü


Kaynak: Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, 2013Kaynak: Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, 2013


Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından 2013 tarihinde yayımlanan “Dünyada ve Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörü ve Strateji Önerisi” nde 2023 Vizyonunda ve Onuncu kalkınma Planında belirtilen

a) 2018 yılında 2 milyar ABD Doları, 2023 yılında 5 milyar ABD Doları ihracat

b) %85 oranındaki tıbbi cihaz ithalatını, 2018’de %30’a düşürme hedeflerine ulaşabilmek için yerli sanayinin desteklenmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

  • Ar-Ge ve PGD için Türkiye’de uluslararası akredite laboratuvarların oluşturulması ve bu laboratuvar hizmetlerinin KOBİ’lere uygun koşullarla sunulması,
  • Hastanelerin tıbbi cihaz geliştirmek için gerekli klinik araştırmalarda üretici ile birlikte çalışması, ürün iyileştirmeye yönelik inovasyon için yerli üreticiye geri bildirim sağlayan mekanizmaların işletilmesinin özendirilmesi
TTGV tarafından yerli sanayiyi güçlendirmek için öneri niteliğinde sıralanan tedbirler arasında yer almaktadır.

Bu noktada; başta İzmir olmak üzere öncelikli olarak özel sektörün eğitim ve kolaylaştırıcılık yoluyla Sağlık Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin arttırılmasına destek verilmesi amacı güden İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı (Bioİzmir);

  • Özel sektörün fikri üretime dönüştürebileceği Pilot Üretim Kolaylaştırıcı Birimiyle,
  • Sağlık teknolojileri geliştirme, kuluçkalama ve hızlandırmada ulusal temas noktası olma vasfıyla,
  • Uluslararası Sağlık Teknolojileri işbirliği ağları ile
  • Akredite edilmiş laboratuvar ve testleri ile
  • Sağlık teknolojileri değerlendirme raporları konusunda bilgilendirme noktasıyla
  • Proje destek sistemiyle
  • FSMH destek sistemiyle
  • Girişimcilik ve şirketleşme destek sistemiyle

tanımlanan hedeflere ulaşmada yerli sanayinin yanında yer almaktadır.