Bioİzmir projesi kapsamında uluslararası faaliyet gösteren farklı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ağları kurularak, MassBio , Science Center, RTP ve benzeri uluslararası tekno-girişim portalleri için uluslararası temas noktası olma rolü üstlenilerek ekosistemimizde yer alan ulusal şirketlerin ve kurumların görünürlük ve tanınırlığının arttırılması, uluslararası şirketlerin ülkede yatırım yapmalarının desteklemesi, çift yönlü bilgi paylaşımı sağlanarak araştırma ve inovasyon çalışmalarına hareket kazandırılması amaçlanmıştır.

Katılmış olduğumuz uluslararası ağlardan bazıları;


The Massachusetts Biotechnology Council (MassBio)

Massachusetts eyaleti Sağlık Bilimleri kümelenmesinin temsilciliğini yapan MassBio; 650’den fazla biyoteknoloji şirketi, üniversite, akademik kurum ve bu bağlamda faaliyet gösteren diğer kuruluşlarından oluşan kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

Dünya çapında kamu yararı sağlamak üzere bilim, teknoloji ve tıp ile ilgili gelişmelerin hız kazanarak artmasını amaç edinmiş olan MassBio ile yapılan anlaşmayla ABD ve Türkiye arasındaki, özellikle de biyoteknoloji alanındaki uluslararası işbirliği güçlendirilmiştir.


Vision2020: The Horizon Network

Vision2020: The Horizon Network “Horizon 2020” AB finansmanı programında araştırma organizasyon ve şirketlerine yönelik işbirliği platformudur. Horizon 2020 farklı konularda araştırma ve inovasyon projeleri için 79 milyar Euroluk bir fona sahiptir. Vision2020, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarından Horizon 2020 katılımcılarını birbirine bağlayan bir hub görevi görür.

Vision2020: The Horizon Network’e katılımımız, ekosistemimizde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlar için araştırma ve inovasyon kabiliyetinin artmasına katkı sağlayacaktır.


European Clinical Research Infrastructure Network-ECRIN

Avrupa Birliği Klinik Araştırmalar Ağları (ECRIN), Avrupa'da çok uluslu klinik araştırma projelerini ve projelerin sürdürülebilirliğini destekleyen kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Klinik çalışmaların hazırlanması ve yürütülmesinde araştırmacı ve sponsorlara bilgi ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Türkiye’de Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı bir merkez olarak çalışmalarını sürdüren TUCRIN tarafından temsil edilmektedir.

ECRIN ile yapılan anlaşma ile TUCRIN ile birlikte alt süreçlerin tasarlanarak ülkemizde gerçekleştirilen proje, araştırma ve girişimlerin Avrupa eşdeğerliliğinin kazandırılması konusunda strateji belirleme, bağımsız ve şeffaf olarak çokuluslu klinik araştırmaların desteklenmesi, koordine edilmesi ve yönetilmesi, klinik araştırma ağının genişletilmesi ve bu bağlamda TUCRIN ulusal temas noktasının Bioİzmir ile eklemlenmesinin sağlanması konularında işbirliğine gidilmesi karara bağlanmıştır.


The International Sleep Science and Technology Association (ISSTA)

Almanya’da kurulmuş olan The International Sleep Science and Technology Association (ISSTA)’nın hedefi uyku biliminde farklı disiplinleri entegre etmek ve uyku biliminde yeni teknolojiler ile desteklenmiş modern araştırmaları teşvik etmektir.

ISSTA ile yapılan işbirliği anlaşması uyku ve bilinç ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesi ve insan performansına yönelik cihaz ve test yöntemi geliştirmesi ile ilgili yapılacak araştırma ve çalışmalara katkı sağlayacaktır.


The Illinois Medical District Commission

Tıbbi araştırma tesisleri, laboratuvarları, biyoteknoloji kuluçkası, ham materyal geliştirme alanı, üniversiteler ve 40’dan fazla sağlık kuruluşunu ile 7/24 hizmet veren bölgesel bir kümelenme organizasyonu olan Illinois Bölgesel Sağlık Komisyonu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır.


European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI)

Amacı Avrupa’da araştırma altyapıları üzerine strateji ve politika belirleyicilere destek sağlamak ve araştırma altyapılarının geliştirilmesi, daha iyi kullanılmasını sağlayacak girişimleri geliştirmek olan ESFRI ile işbirliği ağının gerçekleştirilmiş olması stratejik bir öneme sahiptir.


Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI)

Avrupa Birliği’nde 7. Çerçeve Programı desteği ile sağlık alanında kurulan Uluslararası Biyolojik Kaynak Bankaları Konsorsiyumu (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI) as a European Research Infrastructure Consortium (ERIC))’nda ülkemizin temsili, İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü kapsamında yer alan biyobanka yolu ile olmaktadır. Avrupa Birliği Sağlık Araştırma Altyapılarında en önemli projelerden birisi kabul edilen Biyobankalar Altyapı Ağı’na Türkiye entegre olmuştur. Tüm ülkeye hizmet etmesi planlanan biyobanka, tüm sağlık teknolojileri için kritik bir altyapıdır.


The European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS)

Translasyonel tıp, dünya çapında milyonlarca insanın sağlığını iyileştirmek, tanı ve tedavide yeni yöntemler geliştirmek üzere laboratuvar araştırmalarının dönüşümü olarak tanımlanabilir. EATRIS, biyomedikal inovasyonun ilerlemesi için desteğe ihtiyacı olan araştırmacı ve şirketlere yeni yöntemler sunmaktadır. Avrupa’nın önde gelen 70’in üzerinde akademik kurumunu kapsayan EATRIS ile oluşturduğumuz işbirliği ağı ulusal araştırmacı ve şirketlerimiz için kritik bir öneme sahiptir.


BioCon Valley Initiative

Almanya’nın ve Mecklenburg-Vorpommern’ın ekonomik ve bilimsel gelişmişliğine katkı sağlamak amacıyla yaşam bilimleri ve sağlık ekonomisi alanında faaliyet gösteren BioCon Valley, bu sektörde aktif rol alan girişimcilere destek veren bir kuruluştur. BioCon Valley ile gerçekleştirilen iş birliği anlaşması, firmalarımızın uluslararası görünürlüğünün sağlanması açısından önemlidir.