KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME METNİ

Anasayfa KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME METNİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME METNİ

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Anonim Şirketi-DEPARK (“Teknopark”) olarak faaliyetlerimizi sürdürürken yönettiğimiz kişisel verilere saygı duyuyor ve kişisel verilerin işlenmesinde öncelikli olarak özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını önemsiyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, bu bilgilendirme metniyle kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1.    Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Teknopark tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Teknopark sorumlu çalışanları tarafından dijital ya da fiziksel evrak ve formlar(iş başvuru formları, müşteri formları, postalar ve e-postalar, şirket internet sitesi sosyal medya araçları, kurumsal iletişim hesapları ve cihazları şirket bilişim sistemleri ve cihazları güvenlik kameraları) aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ayrıca toplanmış bulunan kişisel verileriniz güncellenerek işlenebilecek ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar, basılı ve/veya elektronik olarak saklanacaktır.

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

Teknopark faaliyetleri ile ilgili yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi,

Teknopark ve ilişki içerisinde olduğu gerçek veya tüzel kişiler ile gerektiği hallerde bilgi paylaşılması,

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Faaliyetlerin, Teknopark politikalarına ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi,

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşmelerin kurulması,

 Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması,

Yetkili kuruluşlara ilgili mevzuatlar gereğince bilgi verilmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

 

2.    Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde, ilgili yasal hükümler ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Teknopark ile eğitim ve Bölge faaliyetlerinde işbirliği içinde olan kurumlara, özel ve kamu tüzel kişiliklerine ve genel kolluk birimlerine aktarılabilecektir.

3.    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, bu metnin ilk bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş’nin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını tam olarak ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanır. Belirtilen bu nedenle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde tanımlanan kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında, bu metnin ilk iki maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4.    Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen haklarınız bulunmaktadır:

-          Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

-          Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

-          Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

-          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

-          Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

-          KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

-          İşlenen verilerin otomatik işlemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

-          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı talebinizi, ıslak imzalı ve kimliğinizi gösterir evraklar ile Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. İnciraltı Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:56-20/Z Balçova İzmir adresine gönderebilir veya talebinizi e-imzalı olarak depark@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize iletebilirsiniz.

DOKUZ EYLÜL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ANONİM ŞİRKETİ

 

 

© Copyright 2019. All Right Reserved By DEPARK

Bu web sayfası çerezler ve Google Analytics web analiz aracını kullanıyor. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde bunu kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik politikamızla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.